Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polskie Mosty Technologiczne - Chiny, Japonia, Wietnam oraz ZEA i Kenia - nabory trwają

Polskie Mosty Technologiczne (PMT) 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Nabór II/2018 na rynki Japonii, Chin i Wietnamu

od 24.09 do 23.11. 2018 do godziny 16.00 

Nabór III/2018 na rynki ZEA i Kenii

od 19.11 do 4.01. 2019 do godziny 16.00

Informacje o naborze 

Miejsce i sposób składania wniosków

Tylko przez System Obsługi Elektronicznej (SOE) https://soe.paih.gov.pl/. Dostęp do SOE również poprzez stronę projektu PMT https://pmt.trade.gov.pl/pl/

Na co i kto może składać wnioski? 

Kto może składać wnioski? 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w ramach pomocy de minimis.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Umiędzynarodowienie produktu, usługi bądź technologii MŚP:

  • etap krajowy: bezgotówkowe wsparcie w formie trzydniowych warsztatów i przygotowanej wspólnie z ekspertem strategii ekspansji podczas 40 h konsultacji,
  • etap zagraniczny: gotówkowe wsparcie z przeznaczeniem m.in. na usługi doradcze, działania promocyjne, udział w konferencjach. Więcej na temat wydatków kwalifikowanych w dokumentacji konkursowej

Kryteria wyboru projektów

Oceny formalnej dokonuje PAIH natomiast oceny merytorycznej dokonują eksperci zewnętrzni. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w dookumentacji konkursowej dostępnej na stronie PMT https://pmt.trade.gov.pl/pl/

Finanse 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Grant do 200 tys. PLN, który stanowi pomoc de minimis i jest powierzany pod warunkiem spełniania warunków do uzyskania pomocy de minimis. Więcej w Regulaminie konkursu dostępnym w dokumentacji konkursowej na stronie PMT https://pmt.trade.gov.pl/pl/ 

Niezbędne dokumenty 

Dokumentacja konkursowa

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udziela zespół projektu PMT pmt@paih.gov.pl

Linki

https://soe.paih.gov.pl/nabory