Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Inteligentny Rozwój - informacja o realizacji programu w kontekście panującej pandemii koronawirusa

W związku z walką z pandemią oraz jej gospodarczymi skutkami Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu Inteligentny Rozwój przygotowało szereg rozwiązań ułatwiających dostęp do środków z naszego Programu: 

 • Wprowadziliśmy zmiany dotyczących rozszerzenia funduszu gwarancyjnego oferującego gwarancje do 80% kredytów dla MSP udzielanego przez banki komercyjne o możliwość objęcia gwarancją kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym. W kwietniu br. większość banków współpracujących z BGK we wdrażaniu funduszu gwarancyjnego POIR wprowadziła do swojej oferty gwarancje dla kredytów obrotowych.
 • URUCHOMIENIE FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO o wartości co najmniej 400 mln PLN, który zapewni przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią. BGK podpisał już umowy z 12 pośrednikami finansowymi, z których część przyjmuje już wnioski o pożyczki od przedsiębiorców.  
  • Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne.
  • Pożyczka będzie połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Dzięki takim korzystnym warunkom firmom łatwiej będzie przetrwać trudny okres spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa. 
  • Główne parametry pożyczki:
Grupa docelowa Małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski
Maksymalna wartość pożyczki
 • Maksymalnie do 15 mln dla przedsiębiorcy.
 • Wysokość będzie określona indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy według jednego z poniższych kryteriów:
  • Dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub
  • za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac) lub 25% wartości całkowitego obrotu w 2019, lub
  • Zadeklarowana i zweryfikowana przez pośrednika kwota wystarczająca na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy.   
Maksymalny okres spłaty pożyczki do 6 lat
Karencja w spłacie
 • maksymalnie do 6 miesięcy
 • dodatkowo możliwość "wakacji kredytowych" raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty
 • (karencja oraz wakacje wydłużają odpowiednio okres spłaty  pożyczki)
Oprocentowanie Pożyczka dla przedsiębiorcy będzie bezpłatna (do spłaty będzie jedynie pożyczony kapitał)
Zabezpieczenie do 100 tys. zł - weksel in blanco, powyżej weksel plus dodatkowe zgodnie z polityką Pośrednika;
Opłaty i prowizje  brak opłat i prowizji

Wprowadziliśmy korzystne dla przedsiębiorców zmiany dot. kredytu technologicznego obejmujące:

 • zniesienie wymogu dotyczącego innowacyjności efektów projektu w skali kraju,
 • zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej w wys. 6 mln PLN,
 • poprawa sposobu określania wkładu własnego – kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu. Do tej pory było to niemożliwe,
 • rozszerzenie/uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu – obok kosztów zakupu, montażu i uruchomieniu nowych/używanych środków trwałych, możliwość zakwalifikowania do wsparcia kosztów ich transportu,
 • dodanie kosztów związanych z uzyskiwaniem, obroną i walidacją patentów oraz WNiP.

 Konkurs na nowych zasadach został ogłoszony 18 maja br. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r. Budżet konkursu 350 mln PLN. Więcej na stronie Banku Gospodarki Krajowej

 • 2 czerwca Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (MFiPR) ogłosił konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - Ścieżka: Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkosć prowadzonej działalności. Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów mających na celu budowę i unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania, przygotowania do masowej produkcji, udoskonalania produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19. Produkty służące zwalczaniu pandemii COVID-19 to:

1) produkty lecznicze, w tym szczepionki, i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynnych i surowców,

2) wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny, w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne oraz niezbędne surowce,

3) środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji,

4) narzędzia do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Wnioski w konkursie można składać od 8 czerwca do 31 lipca 2020 r. Budżet konkursu to 100 mln zł. Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych niezależnie od wielkości i miejsca prowadzonej działalności, a w przypadków przedsiębiorstw, które ukończą projekt w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy może to być aż 90%. W przypadku tego konkursu znacząco uproszczono również procedurę aplikacyjną rezygnując z Agendy Badawczej i Modelu Finansowego. Projekty, które uzyskają dofinansowanie musza zostać ukończone w ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania umowy. Więcej tutaj.

 • 6 kwietnia ogłoszony został konkurs tematyczny na współfinansowanie projektów B+R w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „szybka ścieżka”. Celem konkursu tematycznego realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach POIR, jest  wyłonienie  do  dofinansowania projektów w tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Planowany budżet konkursu: 200 mln PLN. Nabór wnioksów rozpoczął się 6 maja i potrwa do 31 grudnia br., więcej informacji o naborze.
 • Przedłużono termy naborów wniosków w następujących trwajacych konkursach:
 • Jednocześnie skrócony został termin naboru wniosków na Kredyt na innowacyjne technologie (poddziałanie 3.2.2) do 31 maja br., w związku z ogłoszeniem kolejnego ww. konkursu na nowych zasadach. więcej informacji o naborze.
 • Ponadto w związku ze zmianami terminów naboru oraz nowymi konkursami wspierającymi walkę z pandemią zaktualizowano harmonogram naborów wniosków, więcej więcej informacji o naborze.
 • W dniu 15 kwietnia br. ogłoszony został nabór wniosków na sfinansowanie nowych zadań badawczych  związanych z walką z pandemią COVID-19, np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym. Dotychczasowi beneficjenci działania 4.4 POIR realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (programy TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY), tj. naukowcy i zespoły badawcze będą mogli uzyskać dodatkowe środki na to, by zwiększyć zasięg i zakres realizowanych teraz projektów. Dodatkowy budżet będzie można przeznaczyć wyłącznie na nowe zadania badawcze, które są związane ze zwalczaniem COVID-19. Wnioski o zwiększenie zakresu projektów będą mogły być składane przez Beneficjentów, którym w działaniu 4.4 PO IR nie jest udzielana pomoc publiczna. Kwota dodatkowych środków na ten cel to 15 mln PLN. Wnioski o sfinansowanie nowych zadań badawczych można składać od 15 kwietnia do 12 maja 2020 roku.