Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Inteligentny Rozwój wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w POIR

4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój trafiło na wsparcie firm oraz naukowców w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Ponad 92% z tych środków skierowane zostało na wsparcie płynności MŚP, w formie dotacji, pożyczek i gwarancji. Komisja Europejska właśnie zaakceptowała zmiany Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Decyzja KE potwierdza zasadność zaangażowania środków w działania antycovidowe.

"Zmiany, które wprowadziliśmy szybko i skutecznie w inwestowaniu funduszy europejskich mają zapobiec skutkom związanego z pandemią zatrzymania gospodarki. Środki, które w normalnym czasie wspierały innowacyjność naszych firm pomogły teraz utrzymać płynność przedsiębiorców. Mikro, małe i średnie firmy są największym pracodawcą. To, co zaproponowaliśmy pomogło ważnej części polskiej gospodarki. Dotacje na kapitał obrotowy, pożyczki płynnościowe, gwarancje bankowe oferujemy na najatrakcyjniejszych warunkach w historii funduszy europejskich w Polsce. Nadzwyczajne warunki wymagają ponadstandardowych działań. Decyzja KE zatwierdzająca zmiany w POIR potwierdza, że zaproponowane działania są adekwatne do potrzeb" – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Walcząc z pandemią koronawirusa, nie możemy tracić czasu.

"Szybkie działania Komisji oraz polskich władz regionalnych i krajowych pozwalają zapewnić bardzo potrzebne środki na walkę z kryzysem, który nas dotyka" – stwierdziła komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Koronawirus wpływa na zdrowie, a pandemia na gospodarkę. Z pomocą Funduszowego Pakietu Antywirusowego inwestujemy w zmiany technologiczne i utrzymanie miejsc pracy oraz potencjału produkcji mikro, małych i średnich firm.

"Firmy, które już wcześniej wprowadziły u siebie rozwiązania cyfrowe i były elastyczne finansowo, w czasie pandemii poradziły sobie dużo lepiej. Innowacyjne rozwiązania umożliwiają szybsze przystosowanie się do nowej rzeczywistości rynkowej. Chcemy, żeby polska gospodarka, jak najszybciej rozwijała się tak, jak przed pandemią. Dlatego wprowadziliśmy zmiany w Programie Inteligentny Rozwój, które przyspieszają wprowadzanie innowacji odkładanych dotąd „na półkę”" – mówi Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, odpowiadająca w MFiPR za POIR.

Środki POIR zostały skierowane na walkę z koronawirusem w następujących obszarach:

  • 2 mld zł – dotacje dla średnich firm, z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego,
  • 1,05 mld zł – pożyczki płynnościowe dla MŚP,
  • 600 mln zł – gwarancje bankowe dla MŚP dotyczące także kredytów obrotowych,
  • 200 mln zł – dotacje na realizację projektów B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, w obszarach istotnych dla zwalczania koronawirusów,
  • 100 mln zł – dotacje dla przedsiębiorstw na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19,
  • 15 mln zł - na sfinansowanie nowych zadań badawczych związanych z walką z pandemią COVID-19 w projektach prowadzonych przez naukowców.

Środki są dostępne w ramach konkursów prowadzonych przez MFiPR, PARP, NCBR oraz w ramach naboru przeprowadzonego przez FNP, a także instrumentów finansowych realizowanych przez BGK.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej skorzystało również z rozwiązań ułatwiających zarządzanie środkami programów operacyjnych, które zostały przedstawione przez Komisję Europejską w inicjatywie inwestycyjnej dotyczącej sytuacji zagrożenia koronawirusem. Dla zapewnienia odpowiednich środków na realizację wsparcia dla MŚP, realokowano łącznie ponad 314,5 mln euro z osi I, II oraz IV programu do III osi POIR, w ramach której oferowane jest wsparcie w formie pożyczek, gwarancji oraz dotacji na kapitał obrotowy. Dzięki dodatkowym funduszom oraz środkom, jakie zostały wygospodarowane w III osi POIR, możliwe było przeznaczenie łącznie 3,65 mld zł na wsparcie MŚP w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Ministerstwo szacuje, że dzięki temu ponad 7 200 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, w tym 620 firm skorzysta ze wsparcia w formie instrumentów finansowych (pożyczki i gwarancje).

Ponadto dokonano realokacji środków pomiędzy kategoriami regionów, w celu zwiększenia o ponad 75 mln euro budżetu przeznaczonego na wsparcie projektów realizowanych w woj. mazowieckim, które jest klasyfikowane do tzw. regionów lepiej rozwiniętych. Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególną sytuacją woj. mazowieckiego, w którym zarejestrowanych jest blisko 20% średnich przedsiębiorstw w Polsce. Województwo mazowieckie zostało także silnie dotknięte skutkami COVID-19 oraz ograniczeń administracyjnych wprowadzanych w początkowej fazie pandemii.

Ministerstwo skorzystało również z rozwiązania polegającego na czasowym zwiększeniu poziomu współfinansowania POIR środkami EFRR do 100%. W roku obrachunkowym, który rozpoczął się 1 lipca 2020 r. i zakończy się 30 czerwca 2021 r. będą zastosowane stopy dofinansowania w wysokości 100% wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność składanych do Komisji Europejskiej. Podwyższenie stopy dofinansowania zwiększy płynność budżetu środków europejskich i ułatwi zwiększenie skali transferów do beneficjentów.

Zmiana POIR zaakceptowana przez KE obowiązuje od 1 lutego 2020 r. Nowy Program jest dostępny w zakładce Prawo i dokumenty.

Materiały