Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wciąż można zgłaszać udział w konkursie PARP „Granty na Eurogranty”. Do zdobycia nawet 280 tys. zł z Funduszy Europejskich

„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Wsparcie jest finansowane z Programu Inteligentny Rozwój.

"Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 27 stycznia 2022 roku przyjmuje zgłoszenia do konkursu Granty na Eurogranty. Chcemy pomóc przedsiębiorcom w procesie aplikowania do programów Unii Europejskiej. Zdobyte środki można wykorzystać na koszty usług doradczych, poszukiwanie partnerów projektu, tłumaczenia dokumentacji i przede wszystkim przygotowanie wniosku o Eurogrant. Jednym z najczęściej wskazywanych programów, przez zgłaszających się do konkursu, jest program Horyzont 2020 EIC Accelerator"– powiedział Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie lub nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgłaszający aplikację, może występować w roli projektodawcy, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Kryteria konkursowe

 • Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania, musi spełniać poniższe kryteria:
 • Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej.
 • Wniosek dotyczy przygotowania projektu do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie.
 • Wydatki w ramach wniosku są uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, a kwota wnioskowanego wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów.
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.
 • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
 • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w konkursie to 30 mln zł. Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na:

 • przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu,
 • wynagrodzenie pracowników za działania, które będą bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE,
 • sfinansowanie kosztów usług doradczych
 • oraz organizację spotkań i podróży służbowych, niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.
"Cieszymy się, że możemy pomóc polskim firmom w procesie starania się o dofinansowanie z UE. Przedsiębiorstwa nie zawsze mają odpowiednie zasoby, by przygotować taką aplikację. Wychodzimy temu naprzeciw i oferujemy środki, dzięki którym takie działania będą możliwe także dla mniejszych podmiotów"– komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Do konkursu można zgłaszać się do 27 stycznia 2022 r.

Materiały

Więcej informacji o konkursie „Granty na Eurogranty” można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.