Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP POIR)

1 czerwca 2020 roku zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.

W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany polegające na:

1) uwzględnieniu w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – ścieżki: Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. W ramach tej ścieżki będzie oferowane wsparcie dotyczące budowy lub unowocześnienia infrastruktury niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji;

2) zwiększeniu budżetu poddziałania 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy wsparcia płynności MŚP do 171,5 mln euro (ok. 760 mln zł), co umożliwi objęcie wsparciem większej liczby wniosków o pożyczki, które zostały złożone przez MŚP. Zwiększenie budżetu poddziałania 3.1.3 POIR następuje poprzez realokowanie 78,75 mln euro z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne;

3) aktualizacji opisu poddziałania3.2.2 POIR. W związku ze zmianą ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, wprowadzono następujące zmiany w opisie poddziałania 3.2.2: - usunięcie wskazań dotyczących limitów innowacyjności efektów projektu, - korektę informacji w zakresie wkładu własnego do projektu;

4) dodaniu w zał. nr 3 informacji o nowym projekcie pozakonkursowym, który będzie realizowany w poddziałaniu 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami POIR. Projekt ten dotyczy podniesienia poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt będzie realizowany przez NCBR. W celu zapewnienia środków na realizację tego projektu zostały dokonane realokacje pomiędzy poddziałaniami, które są uwzględnione w działaniu 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe. W wyniku realokacji budżet poddziałania 4.1.3 został zwiększony o 7,1 mln euro i wynosi 105,3 mln euro.

Ponadto zaktualizowano załączniki SZOOP POIR dotyczące wskaźników, projektów pozakonkursowych oraz kryteriów wyboru projektów w związku ze zmianami w kryteriach, które zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący w trybie obiegowym w kwietniu oraz maju 2020 roku.