Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

26 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (PO IR). Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli samorządów, strony rządowej, organizacji pozarządowych, Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli Instytucji Pośredniczących, Wdrażających i Instytucji Zarządzającej. 

Głównym celem posiedzenia było przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Inteligentny Rozwój za rok 2018.W Sprawozdaniu szczególną uwagę poświęcono wskaźnikom ram wykonania, gdyż od osiągnięcia tzw. celów pośrednich wskaźników ram wykonania uzależnione jest wydanie decyzji przez Komisję Europejską w zakresie przydzielenia rezerwy wykonania dla poszczególnych osi w programie. W PO IR wszystkie cele pośrednie wskaźników ram wykonania zostały osiągnięte, w związku z powyższym, rezerwa wykonania zostanie przyznana dla wszystkich osi.

Wartość rezerwy wykonania dla PO IR wynosi 516,84 mln euro, w tym:

  • 195,05 mln euro w I osi,
  • 73,02 mln euro w II osi,
  • 163,16 mln euro w III osi,
  • 85,61 mln euro w IV osi.

W ramach wdrażania programu nie zidentyfikowano znaczących problemów w jego realizacji. Na bieżąco prowadzone są analizy wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach i podejmowane decyzje o uruchamianiu kolejnych konkursów bądź realokacje środków do instrumentów, w których ich wykorzystanie będzie bardziej efektywne. Instytucja Zarządzająca widzi natomiast potrzebę ponownego oszacowania wartości docelowych wskaźników w Programie. Wskazuje na to również ewaluacja mid-term PO IR.

Na posiedzeniu Komitetu zaprezentowane i zatwierdzone zostały także kryteria dla projektu pozakonkursowego Urzędu Patentowego RP, a także zmiany w kryteriach wyboru projektów konkursowych w ramach 1., 3. i 4. osi priorytetowej.

Uczestnicy posiedzenia wysłuchali także prezentacji na temat stanu wdrażania Programu.

Streszczenie podawane do wiadomości publicznej - Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji PO IR za rok 2018 (PDF 1 MB)

Szczegółowe informacje dotyczące XVII posiedzenia KM PO IR znajdują się na stronie PO IR.