Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Programie Inteligentny Rozwój

Komisja Europejska wydała 13 marca 2020 roku decyzję wykonawczą nr C(2020) 1700, którą zaakceptowała propozycje zmian Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Zmiany POIR zaproponowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 2019 r. były związane z przeglądem wyników (tzw. przeglądem śródokresowym) i wykorzystaniem środków tzw. rezerwy wykonania. Wprowadzone zmiany wynikają również z rekomendacji zawartych w Ewaluacji mid-term postępu rzeczowego POIR, która zawiera ocenę realizacji programu na dzień 31.12.2018 r. a także doświadczeń z wdrażania POIR w połowie okresu jego wdrażania. W Programie wprowadzono następujące zmiany:

a) przeniesiono 90 mln euro z I osi do III osi programu z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, które jest wdrażane przez BGK,

b) przeniesiono 60 mln euro z IV osi do II osi programu z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, które jest wdrażane przez MFiPR.

Ponadto:

  • dostosowano wartości niektórych wskaźników docelowych (tj. na koniec 2023 r.) w I, II, III oraz IV osi POIR,
  • zwiększono zakres interwencji programu, w szczególności umożliwienie współfinansowania tzw. ważnych projektów realizowanych we wspólnym europejskim interesie (tzw. IPCEI),
  • usprawnieniono wdrażanie Programu,
  • zwiększeno efektywność realizowanej interwencji.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu zatwierdzonej przez Komisję Europejską, są kwalifikowalne od 14 stycznia 2020 r.

Z treścią Programu można zapoznać się tutaj.