Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

6 września 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zaakceptował aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIR (SZOOP POIR).

Do dokumentu wprowadzono następujące zmiany:

  • zaktualizowano kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do SZOOP POIR, w związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący zmian w kryteriach na posiedzeniu w dn. 26.06.2019 r. oraz przyjętych w trybie obiegowym w dn. 19.04.2019 r. Zmiany kryteriów dotyczą następujących działań/poddziałań POIR: 1.1.1 (w tym kryteria dla konkursu ogólnego oraz projektów przyczyniających się do realizacji programu Dostępność Plus), 1.2, 2.3.2 (kryteria dla komponentu usługowego w tym dla projektów przyczyniających się do realizacji programu Dostępność Plus), 2.6 (nowe działanie związane z realizacją projektu pozakonkursowego Urzędu Patentowego RP), 3.2.2, 4.1.1, 4.1.4 oraz 4.2.
  • dokonano realokacji środków w ramach I, II, III oraz IV osi POIR. Zmiany w alokacjach zostały wprowadzone w celu zapewnienia finansowania dla projektów rekomendowanych do wsparcia. Ponadto realokowano środki do działań, w których występuje większe zapotrzebowanie alokację;
  • wprowadzono do SZOOP opis działania 2.6 Projekt pozakonkursowy UP RP, w tym określono alokację tego działania, wskaźniki oraz katalog kosztów kwalifikowalnych;
  • zweryfikowano wartości docelowe wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktu (załącznik nr 2);
  • zaktualizowano opisy niektórych działań/poddziałań POIR w związku z np. zmianami kryteriów wyboru projektów;
  • zaktualizowano informacje o niektórych projektach pozakonkursowych zawarte w załączniku nr 3.