Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

7 czerwca 2021 r. zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych POIR.

W ramach aktualizacji w SZOOP wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie treści tego dokumentu do POIR, który 26 maja br. został zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE). Zmiany wprowadzone w POIR w związku z decyzją KE polegają m.in.: na uwzględnieniu dodatkowych zasobów z REACT-EU dla nowych osi VI i VII Programu, przeprowadzeniu realokacji środków w ramach kategorii regionów lepiej rozwiniętych z osi III i IV do osi I, a także modyfikacji wartości wskaźników.

Z uwagi na prowadzone wciąż prace nad zastosowanie niektórych zmian POIR, w ramach SZOOP nie uwzględniono jeszcze informacji o zakresie wsparcia działania 6.2 (Bony na cyfryzację MŚP), o opisie VII osi Programu oraz zaktualizowanych wartości wskaźników.

Mając powyższe na uwadze w ramach aktualizacji SZOOP wprowadzono zmiany dotyczące:

1. Uwzględnienia zasobów REACT-EU w ramach POIR Wprowadzono informację o decyzji KE z 26 maja br. w sprawie zmiany POIR. Ponadto w SZOOP uwzględniono podstawowe dane dotyczące nowych osi priorytetowych:

  • VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 oraz
  • VII Pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia kryzysowych działań naprawczych realizowanych w ramach PO IR w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki

2. Opisu działania 6.1 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU Przedstawiono opis działania 6.1 POIR z uwzględnieniem: alokacji, wskaźników, schematu realizacji wsparcia, beneficjenta, odbiorców wsparcia, trybu wyboru projektu. Ponadto zaktualizowano następujące załączniki SZOOP o informacje dotyczące działania 6.1:

  • Zał. nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań POIR,
  • Zał. nr 3 Wykaz projektów pozakonkursowych,
  • Zał. nr 4 Kryteria wyboru projektów,
  • Zał. nr 5 Wykaz wydatków kwalifikowalnych.

3. Realokacji środków pomiędzy osiami oraz w ramach osi POIR

Wprowadzono następujące realokacje pomiędzy osiami, zgodnie z decyzją KE z dn. 26 maja br.:

  • 35 mln euro środków kategorii regionów lepiej rozwiniętych (LR) z osi III do I,
  • 2 107 000 euro środków kategorii regionów LR z osi IV do I.

Wskazane środki w łącznej wysokości 37,107 mln euro zostały przeznaczone na zwiększenie budżetu poddz. 1.1.1 (Szybka ścieżka).

Ponadto wprowadzono następujące realokacje w ramach osi priorytetowych:

  • do poddz. 1.1.1 zostały realokowane wolne środki z poddz. 1.1.2 w wysokości 2,1 mln euro LR; z dz. 1.2: 6 mln euro kategorii regionów słabiej rozwiniętych (SR) oraz 700 tys. euro LR; z dz. 1.3: 8,2 mln euro SR i 200 tys. euro LR.

Łącznie w wyniku wskazanych realokacji budżet poddz. 1.1.1 został zwiększony o 15,1 mln euro, w tym 14,2 mln euro SR i 0,9 mln euro LR.

  • do poddz. 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne zostały realokowane wolne środki kategorii SR z dz. 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Wartość realokowanych środków to 1,8 mln euro.

Zaktualizowany dokument znajduje się tutaj.