Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

21 kwietnia 2022 r. zaktualizowany został Szczegółowy opis osi priorytetowych POIR. Zmiany wprowadzone w SZOOP dotyczą realokacji środków EFRR pomiędzy następującymi działaniami i poddziałaniami programu:

  • 677 565 EUR w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych z poddziałania 2.3.5 do poddziałania 2.3.1;
  • 2 987 EUR z działania 6.1 do działania 6.2.

Celem realokacji jest przesunięcie środków do tych instrumentów wsparcia, w których prowadzona jest kontraktacja wniosków o dofinansowanie, w związku z czym występuje większe zapotrzebowanie na wsparcie unijne.

Dokument jest dostępny w zakładce "Dokumnety".