Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

29 grudnia 2022 r. zaktualizowany został Szczegółowy opis osi priorytetowych POIR. Zmiany wprowadzone w SZOOP dotyczą aktualizacji wartości docelowych wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego dla wybranych projektów pozakonkursowych realizowanych w POIR. W związku z tym aktualizacji podlegają następujące załącznik do SZOOP:

  • nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Programu,
  • nr 3 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

Ponadto w treści SZOOP zaktualizowano dane dotyczące publikatorów niektórych aktów prawnych.