Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

30 kwietnia 2021 r. zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych POIR. W ramach aktualizacji wprowadzono następujące zmiany dotyczące:

  1. realokacji środków w ramach I, III oraz IV osi Programu:
    1. I oś: zwiększenie alokacji poddziałania 1.1.1 (Szybka ścieżka) o 43,9 mln euro w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (SR) oraz 8,36 mln euro środków kategorii regionów słabiej rozwiniętych (LR). Środki na te realokacje pochodzą z oszczędności zidentyfikowanych w poddz. 1.1.2, działaniu 1.2 oraz poddziałaniu 1.3.1. Dodatkowe środki umożliwią dofinansowanie projektów wybranych do wsparcia w ramach poddz. 1.1.1 POIR.
    2. II oś: zwiększenie alokacji poddz. 2.3.5 o 3,97 mln euro (w tym 3,1 mln euro SR i 0,87 mln euro LR) oraz poddz. 2.3.6 o 220 tys. euro LR. Środki na wskazane zwiększenie budżetów pochodzą z oszczędności z poddz.: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 oraz 2.3.4.
    3. IV oś: zwiększenie alokacji działania 4.2 o 5,52 mln euro (SR) oraz działania 4.4. o 1,408 mln euro (w tym 1,32 mln euro SR i 88 tys. euro LR). Środki są niezbędne do zapewnienia finansowania dla projektów realizowanych w tych działaniach. W celu przeprowadzenia wskazanych realokacji zostaną zmniejszone budżety poddz. 4.1.1 oraz 4.1.4.
  2. aktualizacji publikatorów niektórych aktów prawnych wskazanych w SZOOP.

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce "Prawo i dokumenty".