Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.07.2020

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona w dniu 9 stycznia 2021 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , ścieżka: „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 8.06.2020 r. - 31.07.2020 r.).
Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektu o nr POIR.02.01.00-00-C036/20 Wnioskodawcy: PROFI WŁODZIMIERZ PIŁACIŃSKI, który został rekomendowany do wsparcia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny. 

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania - stan na 9 stycznia 2021 r. (PDF 513 KB)

Jednocześnie informuję że w związku z rekomendacją projektów do wsparcia zlokalizowanych w woj. mazowieckim na kwotę 12.278.745,88 zł, która przewyższa kwotę dostępnej alokacji na dane województwo, tj. 11.522.745,89 zł dokonano zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Tym samym alokacja na konkurs wynosi: 102.278.745,88 zł, w tym dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim 12.278.745,88 zł oraz dla projektów zlokalizowanych w woj. innym niż mazowieckie 90.000.000,00 zł
Przy zwiększaniu kwoty została zachowana zasada równego traktowania wnioskodawców, poprzez objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę.

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - zatwierdzona w dniu 14 grudnia 2020 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , ścieżka: „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 8.06.2020 r. - 31.07.2020 r.).
Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania została dokonana w zakresie pięciu projektów:
- w projekcie nr POIR.02.01.00-00-C008/20 Wnioskodawcy Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna zmianie uległa wartość wydatków całkowitych z kwoty 2 159 368,77 zł na 2 181 826,44 zł.
- w projekcie nr POIR.02.01.00-00-C009/20 Wnioskodawcy Belbal Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością zmianie uległa wartość wydatków całkowitych z kwoty 8 681 120,00 zł na 10 677 777,60 zł.
- w projekcie nr POIR.02.01.00-00-C017/20 Wnioskodawcy "WARSAW GENOMICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” obniżeniu uległa wartość dofinansowania z kwoty 2 911526,51 zł na 2 911 526,50 zł.
- w projekcie nr POIR.02.01.00-00-C049/20 Wnioskodawcy ALPINUS CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonano korekty kosztów całkowitych projektu z 14 026 797,00 zł na 11 010 837,00 zł i wnioskowanej kwoty dofinansowania z 10 263 510,00 zł na 8 056 710,00 zł w związku z wnioskiem Przedsiębiorcy o usunięcie z budżetu projektu wydatków uznanych przez ekspertów za niekwalifikowane w projekcie.
- w projekcie nr POIR.02.01.00-00-C067/20 Wnioskodawcy abcMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korekcie uległa kwota kosztów całkowitych projektu z 798 938,26 zł na 546 483,25 zł oraz wnioskowanej kwoty i rekomendowanej kwoty dofinansowania z 584 588,97 zł na 481 905,39 zł.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania (PDF 516 KB)

 

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny złożonych w ramach naboru 2/ 2.1/2020 wniosków o dofinansowanie

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, zgodnie z §10 ust. 5 Regulaminu Konkursu w ramach PO IR, działanie 2.1, nabór 2/ 2.1/2020 poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Skład Komisji Oceny Projektów 2/2.1/2020 (PDF 568 KB)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów nierekomendowanych do wsparcia - zatwierdzona w dniu 21.10.2020 r.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nierekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu 2/2.1/2020 do działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, ścieżka: „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 8.06.2020 r. - 31.07.2020 r.).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 54 KB) 

Lista projektów nierekomendowanych (niewybranych) do dofinansowania (PDF 97 KB)

Jednocześnie informuję że w związku z rekomendacją projektów do wsparcia zlokalizowanych w woj. mazowieckim na kwotę 11 522 745,89 zł, która przewyższa kwotę dostępnej alokacji na dane województwo, tj. 10.000.000,00 zł dokonano zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Tym samym alokacja na konkurs wynosi: 101.522.745,89 zł, w tym dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim 11.522.745,89 zł oraz dla projektów zlokalizowanych w woj. innym niż mazowieckie 90.000.000,00 zł.

Przy zwiększaniu kwoty została zachowana zasada równego traktowania wnioskodawców, poprzez objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę.

 

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów – część II .

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju przedstawia ostatni projekt, który spełnił warunki formalne i został skierowany do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, ścieżka: „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” PO IR. Weryfikacja warunków formalnych wszystkich złożonych projektów została zakończona.

Lista projektów spełniających warunki formalne cz. II (PDF 30 KB)

 

Komunikat w sprawie oceny projektów w działaniu 2.1 POIR konkurs „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”

W związku z wątpliwościami dotyczącymi rozumienia §12 pkt 4 Regulaminu konkursu działanie 2.1 POIR „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” dotyczącego procedury odwoławczej Instytucja Zarządzająca wyjaśnia, że w działaniu tym nie ma kryteriów fakultatywnych (punktowych).

Ocena projektów w ramach konkursu „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” dokonywana jest wyłącznie na podstawie kryteriów obligatoryjnych poprzez udzielenie przez eksperta odpowiedzi „tak”/„nie” na dane kryterium. Oznacza to, że projekt który spełni wszystkie kryteria obligatoryjne uzyska pozytywną ocenę zostanie rekomendowany przez ekspertów do dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca zatwierdza do wsparcia projekty w ramach alokacji dostępnej na dany konkurs. W Regulaminie konkursu przewidziano, że po rozstrzygnięciu konkursu Instytucja Zarządzająca może zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Przy zwiększeniu kwoty musi zostać zachowana zasada równego traktowania wnioskodawców, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę.

 

Lista projektów spełniających warunki formalne zakwalifikowanych do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju przedstawia listę projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, ścieżka: „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” PO IR.

Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które spełnią warunki formalne.

Lista projektów spełniających warunki formalne (PDF 411 KB)

 

Informacja o liczbie złożonych wniosków w działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” POIR, ścieżka "Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19"

Uprzejmie informujemy, że w ramach działania 2.1 PO IR, ścieżka "Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19" wpłynęło łącznie 67 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 191 382 728,38 zł, w tym kwota 37 601 734,99 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Dwóch Wnioskodawców wycofało wnioski, a następnie złożyło je ponownie przed upływem terminu naboru, tym samym ostateczna liczba złożonych wniosków to 65 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 178 336 673,55 zł, z czego kwota 24 817 394,24 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

 

Zmiana zapisów w Regulaminie Konkursu dotycząca składania wniosków o dofinansowanie

1. W związku z trwającą pandemią COVID-19 i celem efektywnego aplikowania o środki finansowe z działania 2.1 POIR „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”w § 6 i § 8 Regulaminu Konkursu wprowadzono zapisy wynikające z art. 8 i 9 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694) w zakresie możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz uzupełnienia lub poprawy braków w zakresie warunków formalnych. Na mocy ww. ustawy:- w sytuacji gdy z przyczyn wynikających z pandemii COVID-19 złożenie przez Wnioskodawcę do dnia 31 lipca br. wniosku o dofinansowanie jest niemożliwe, Wnioskodawca może zwrócić się do IZ z wnioskiem o przedłużenie terminu na jego złożenie. Po wyrażeniu zgody przez IZ wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w konkursie.- wprowadzono możliwość wydłużenia do 14 dni termin na uzupełnienie lub poprawę braków w zakresie warunków formalnych. Warunkiem wydłużenia terminu do 14 dni jest złożenie przez Wnioskodawcę uzasadnionego wniosku o zmianę terminu na uzupełnienie lub poprawę błędów formalnych.

2. W konsekwencji wprowadzenia powyższych zmian w § 7 ust. 3 Regulaminu Konkursu proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny został wydłużony z 75 do 95 dni.

3. Dostosowano Regulamin Konkursu do zmian wprowadzonych w procesie legislacyjnym rozporządzenia z dnia 15 lipca 2020 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z występowaniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1259). 

Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek w konkursie i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

Regulamin Konkursu_covid_29.07.2020 (PDF 818 KB)

Publikacja w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1259) stanowiące podstawę prawną udzielania pomocy w ramach konkursu „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 18 lipca br.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1259

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR, - ścieżka „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 95 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (wyłącznie na nośniku elektronicznym – nie należy przedkładać papierowej wersji wniosku), w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia tych produktów, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia tych produktów, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji, tj.:

1)    produktów leczniczych, w tym szczepionek, i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;

2)    wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz surowców niezbędnych do ich produkcji;

3)    środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;

4)    narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Inwestycja musi dotyczyć przynajmniej jednego z ww. produktów, służących zwalczaniu pandemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów obowiązujące dla działania 2.1 POIR „Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19”, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 przyznawane jest zgodnie z przeznaczeniem i warunkami pomocy określonymi w Komunikacie Komisji – Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID -19 (2020/C 112 I/01) (Dz. Urz. UE C112I/1 z 04.04.2020) i w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1259).

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. Zwiększenie intensywności pomocy następuje po zakończeniu realizacji projektu, potwierdzonym przez instytucję udzielającą pomocy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000,00 PLN, w tym:

  • 10 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz
  • 90 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu_covid_29.07.2020 (PDF 818 KB), wersja archiwalna: Regulamin Konkursu_covid_02.06.2020 (PDF 813 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

zał. nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów 2.1-COVID-19.pdf (PDF 866 KB)

zał. nr 2 do RK Wniosek_o_dofinansowanie COVID-19 _2_21_2020 (XLSM 783 KB) oraz zał. nr 2 do RK Instrukcja do WoD COVID-19.pdf (PDF 2 MB)

zał. nr 3 do RK Wzór umowy_29.07.20.pdf (PDF 730 KB), wersja archiwalna:  zał. nr 3 do RK Wzór umowy.pdf (PDF 730 KB)

zał. nr 4 do RK Lista dokumentów do umowy.pdf (PDF 334 KB)

zał. nr 5 do RK Opisy_KIS__wersja_6_FINAL_01012020.pdf (PDF 1 MB)

Zał. nr 6 Oświadczenie o zgodności wersji_2_2.1_2020.docx (DOCX 73 KB)

Zał. nr 7 Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnica bankową_2_2.1_2020.docx (DOCX 391 KB)

Zał. nr 8 Zasady oceny finansowej.pdf (PDF 612 KB)

Inne dokumenty: 

Wspólna lista wskaźników kluczowych (PDF 4 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji  (PDF 276 KB)

Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji (PDF 3 MB)

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP (PDF 821 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

zał. nr 2 do RK Wniosek_o_dofinansowanie COVID-19 _2_21_2020 (XLSM 783 KB)

Załączniki do wniosku:

zał. nr 1 do wniosku-Formularz informacji COVID-19.xlsx (XLSX 24 KB)

Zał. nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.docx (DOCX 88 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

zał. nr 3 do RK Wzór umowy_29.07.20.pdf (PDF 730 KB), wersja archiwalna: zał. nr 3 do RK Wzór umowy.pdf (PDF 730 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) dostępnej na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000818/O/D20200818.pdf oraz w §12 Regulaminem Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Kluczowe pytania i odpowiedzi (PDF 764 KB)

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: 2.1POIR@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22)273 81 01 lub pod numery telefonów: (22)273 83 72, (22)273 83 50, (22)273 83 64, (22)273 80 76, (22)273 83 79, (22)273 81 11, (22)273 81 12, (22)273 81 24.

Linki

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19

Komunikatem Komisji – Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID -19 (2020/C 112 I/01) (Dz. Urz. UE C112I/1 z 04.04.2020) (PDF 575 KB)