Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Programu Inteligentny Rozwój, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu 

Program Inteligentny Rozwój finansowany jest z dwóch źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 8 613,9 mln EUR
  • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 1 575,9 mln EUR.

Ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia programu będzie znacznie wyższe. Wskazana kwota została wyliczona w oparciu o ogólne zasady unijne, według których minimalny wkład środków krajowych w 15 słabiej rozwiniętych województwach to 15%, a w województwie mazowieckim - 20%. Jednak w wielu projektach w tym programie występować będzie pomoc publiczna, co będzie wymagało wyższego wkładu krajowego, wnoszonego przez realizatorów projektów, głównie ze środków prywatnych.

Podział środków na poszczególne priorytety w mln euro

Priorytet Cel Kategoria regionu
Wsparcie UE
Wkład krajowy
poziom minimalny
Suma
Wspracie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Regiony słabiej rozwinięte     3479,74  614,07 4093,81 
Regiony lepiej
rozwinięte
370,19 92,55  462,74 
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Regiony słabiej rozwinięte 950,52 167,74 1118,26 
Regiony lepiej rozwinięte 92,64 23,16 115,80
       
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach          
wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw Regiony słabiej rozwinięte 2005,43 353,90 2,359
Regiony lepiej rozwinięte 195,45 201,65 1344,32
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Regiony słabiej rozwinięte      1142,67 222,80 1485,40  
Regiony lepiej rozwinięte 80,30 20,08 100,38
Pomoc techniczna nie dotyczy Regiony słabiej rozwinięte 276,20 48,74 324,94
Regiony lepiej rozwinięte 20,80 5,20 26,00

 

Sposób finansowania projektów

Sposób finansowania projektów zależy głównie od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli w ramach projektu pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów finansowanych w programie Inteligentny Rozwój wymagane jest, aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna. 

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

  • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

lub

  • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatkówOstateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.