Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

Rola ekspertów

Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci, podejmuje właściwa Instytucja organizująca konkurs. Głównymi powodami zaangażowania ekspertów będą przede wszystkim:

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • występowanie znacznych rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu oraz
 • ocena realności i zasadności biznesowej projektu.

Możliwe warianty współpracy z ekspertami:

 1. przedstawienie opinii na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom; 
 2. dokonanie oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom (czy analizie zerojedynkowej niektórych kryteriów);
 3. ocena projektów w formie panelu ekspertów - w wybranych działaniach POIR na etapie oceny merytorycznej możliwe będzie zaprezentowanie projektu przez wnioskodawcę przed gronem specjalistów oraz udzielenie dodatkowych wyjaśnień (tym samym ocena w mniejszym stopniu zależeć będzie od umiejętności napisania dobrego wniosku, w większym zaś od kompetencji wnioskodawcy do zarządzania projektem innowacyjnym).

W procesie oceny projektu standardem jest stosowanie tzw. zasady „dwóch par oczu”, tzn. każdy oceniany element projektu weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja organizująca konkurs. Opracowuje ona zasady naboru, organizuje nabór na kandydatów na ekspertów oraz zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego instrumentu. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

Szczegóły naboru kandydatów na ekspertów do wyboru projektów w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która pozytywnie przeszła etap naboru, podpisała umowę z daną instytucją i znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Szczegółowo zasady wyboru kandydatów zostały opisane w Wytycznych dotyczących wyboru projektów.

Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy:

 1. korzystają z pełni praw publicznych;
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
 5. posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.

Aktualne wykazy kandydatów na ekspertów w Programie Inteligentny Rozwój

Archiwalne wykazy kandydatów ekspertów w Programie Inteligentny Rozwój

Aktualne od listopada 2021 r. do stycznia 2022 r.:

Aktualne od sierpnia 2021 r. do października 2021 r.:

Aktualne od maja 2021 r. do lipca 2021 r.:

Aktualne od lutego 2021 r. do kwietnia 2021 r.:

Aktualne od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r.:

Aktualne od września 2020 r. do listopada 2020 r.:

Aktualne od czerwca 2020 r. do września.2020 r.:

Aktualne od grudnia 2019 r. do maja 2020 r.:

Aktualne od maja 2019 r. do listopada 2019 r.

Aktualne od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Aktualna od lipca do listopada 2018 r.